Choose language

Saksbehandlerskolen - Modul 2

Hvordan bli en god og effektiv saksbehandler? 

Samling1 modul 2

Samling 1 - Saksutredningsfasen, samtykke, verge og nærmeste pårørende

Deltakerne får et godt innblikk i hvordan en sak skal utredes. De får kompetanse i hvordan viktige rettigheter i saksutredningsfasen skal ivaretas, samtidig som saksbehandlingen er effektiv - en trygghet på hva som er godt nok.

 • Saksutredning
  • Enkeltvedtak og “helsesaker”
  • Medvirkningsrett
  • Utredning behov for tjenester (IPLOS)
  • Foreløpig svar - Forhåndsvarsel
  • Saken skal være forberedt og opplyst
  • Partens rett til å uttale seg
  • Rett til å la seg bistå
  • Hvilken betydning har søknaden og dens innhold?
 • Samtykke og samtykkekompetanse
 • Verge og nærmeste pårørende
Samling2modul2

Samling 2 - Hvordan skrive gode vedtak?

Deltakeren lærer å skrive gode vedtak. Deltakeren skal sitte igjen med god kunnskap på hva som skal med i et vedtak og hvordan vedtaket skal bygges opp.

 • Vedtaksmyndighet
 • Formkrav enkeltvedtak
  • Hvor detaljert skal vedtaket være?
  • Krav til begrunnelse og begrunnelsens innhold
  • Hjemmel
 • Underretning
  • Klageadgang med mer
 • Tips og råd til skriving av vedtak
 • Hvordan effektivisere saksbehandlingen?
Samling3modul2

Samling 3 - Utmåling og tildeling av tjenester

I denne bolken lærer deltakerne om utmåling og tildeling av tjenester, adgang til å sette vilkår og iverksettelse av vedtak. Deltakerne får også en oversikt over forskrift om egenandeler ved helse- og omsorgstjenester.

 • Utgangspunkt for utmåling og tildeling
  • Sykehjem - heldøgns omsorgstilbud
  • Helsehjelp i hjemmet
  • Personlig assistanse
  • Dagaktivitetstilbud
  • Veiledning og opplæring av pårørende
 • Adgang til å sette vilkår ved tildeling
 • Når skal tjenestene iverksettes?
 • Kort om egenandeler ved helse- og omsorgstjenester
Samling4modul2

Samling 4 - Klage og omgjøring av vedtak - Revurdering av tjenester

Deltakeren får en oversikt over bestemmelsene om klage, omgjøring av vedtak og revurdering av tjenester. De lærer seg hvordan skrive oversendelsesbrev for å få effektiv klagesaksbehandling og hvordan skrive enkle og gode vedtak når klager gis medhold.

 • Hva kan påklages?
 • Hvem kan klage?
 • Klagefrist
 • Forskjellen på klagesaksforberedelse og klagebehandling
 • Hvordan skal saken forberedes for klageinstansen?
 • Utsatt iverksetting av vedtak
 • Endring av vedtak som ikke er påklaget
 • Skille mellom endring til fordel og endring til ugunst
 • Revurdering av tjenester