Choose language

Barnekoordinatorskolen Innhold

Barnekoordinatorskolen

Innhold

Tema 1 - Hva er en barnekoordinator?

Foreleser Knut Fredrik Thorne

 • Bakgrunn - Formål - Lovgrunnlag
 • Organisering
 • Hvem kan være barnekoordinator?
 • Arbeidsoppgaver
 • Myndighet og rammer
 • Krav til kompetanse
barnekoordinatorskolen samling2

Tema 2 - Individuell plan og koordinerende enhet

Foreleser Knut Fredrik Thorne

 • Retten til IP
 • Barnekoordinatorens rolle og oppgaver i arbeidet med IP
 • Koordinerende enhet
 • Rett til habilitering og rehabilitering 
barnekoordinatorskolen samling3

Tema 3 - Barnets- og familiens rett til medvirkning og dokumentasjon

Foreleser Knut Fredrik Thorne

 • Rett til informasjon
 • Informert samtykke
 • Rett til medvirkning
 • Barnets beste
 • Informasjon til foreldre og søsken
 • Dokumentasjon av koordineringsoppgavene
barnekoordinatorskolen samling4

Tema 4 - Rett til helse- og omsorgstjenester

Foreleser Knut Fredrik Thorne

 • Rett til veiledning om helse- og omsorgstjenester - også spesialisthelsetjenester
 • BPA
 • Omsorgsstønad
 • Avlastning
 • Barne- og avlastningsbolig
 • Støttekontakt
barnekoordinatorskolen samling5

Tema 5 - Rettigheter etter barnehagelov og opplæringslov

Foreleser Ingunn Wiig

Rettigheter etter barnehageloven:

 • Rett til spesialpedagogisk hjelp
 • Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne
 • Barnehagens ansvar til å sørge for at alle barna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø
Rettigheter etter opplæringsloven:
 • Rett til spesialundervisning
 • Rett til tilrettelegging for elever med nedsatt funksjonsevne
 • Rett til hjelp med medisinering
 • Rett til skyss for elever med nedsatt funksjonsevne
 • Retten til et trygt og godt skolemiljø
barnekoordinatorskolen6

Tema 6 - Rettigheter etter barnevernslov og stønadsordninger fra NAV

Forelesere Ingunn Wiig og Ruth Rostad

 • Rettigheter etter barnevernsloven
 • Barnevernstjenestens oppgave
 • Lavterskeltilbud
 • Når skal barnevernstjensten på banen?
 • Hva er din rolle som barnekoordinator opp mot barnevernet?
 • Hva kan barnevernet tilby av tjenester til familien?
 • Støtte- og hjelpeordninger fra NAV
  • hjelpestønad
  • omsorgsdager
  • pleiepenger
barnekoordinatorskolen7

Tema 7 - Samarbeid, taushetsplikt, meldeplikt

Foreleser Knut Fredrik Thorne

 • Krav om samarbeid
  • på tvers av kommuner
  • mellom instanser i kommunens helse- og omsorgstjeneste
  • med spesialisthelsetjenesten - veiledningsplikt
 • Taushetsplikt
 • Oppmerksomhetsplikt/meldeplikt/avvergeplikt