Choose language

Innhold Saksbehandlerskolen

Modul 1 og 2

Saksbehandlerskolen

Modul 1

Grunnkompetanse i saksbehandling

Modul1

Samling 1

Juridisk metode og rettssikkerhet

Deltakerne får en grunnforståelse av juridisk tenkning og metode. De skal sitte igjen med kunnskap om aktuelle lovverk og juridiske prinsipper som man må kjenne til som saksbehandler i helse- og omsorgstjenesten:

 • Lovtolkning og rettskildelære
 • Rettsikkerhet
 • Oversikt over aktuelle lover i saksbehandlingen av helse- og omsorgssaker og forholdet mellom dem
 • Hvordan lese og forstå innholdet og betydningen av de ord og uttrykk som står i de ulike lovene?
 • Hva er skjønnsutøvelse?
Modul1samling2

Samling 2

Partsbegrepet, habilitet og taushetsplikt, personvern og GDPR

Deltakerne skal bli trygge på hvem som er part i saken og har rett til innsyn i sakens dokumenter. I tillegg skal de sitte igjen med kunnskap om habilitetsregler, bestemmelser om taushetsplikt og personvern.

 • Hvem er part i saken?
 • Innsyn i saksdokumenter
 • Habilitet/inhabilitet
 • Taushetsplikt i saksbehandlingen
 • Personvern og GDPR
Samling3

Samling 3

Saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester

Deltakerne får i denne bolken en generell forståelse av saksbehandling, og hva som er spesielt med saksbehandlingen i helse og omsorg.

 • Generelt om saksbehandling
  • Saksbehandling i helse- og omsorgssektoren
  • Saksbehandling etter forvaltningsloven
 • Informasjons- og veiledningsplikt
 • Når skal det fattes enkeltvedtak?
 • For hvilke tjenester skal det ikke fattes enkeltvedtak?
Samling4

Samling 4

Saksbehandling av særskilte tjenester og oversikt over saksgang

Deltakerne får kunnskap og forståelse av hvordan de skal saksbehandle utvalgte tjenester som det ofte kan være komplisert å saksbehandle. 

Informasjon om saksbehandling ved tjenestene:

 • BPA
 • Omsorgstønad
 • Avlastning
 • Lavterskeltilbud
 • Individuell plan og koordinator

Saksbehandlerskolen

Modul 2

Hvordan bli en god og effektiv saksbehandler? 

Samling1 modul 2

Samling 1

Saksutredningsfasen, samtykke, verge og nærmeste pårørende

Deltakerne får et godt innblikk i hvordan en sak skal utredes. De får kompetanse i hvordan viktige rettigheter i saksutredningsfasen skal ivaretas, samtidig som saksbehandlingen er effektiv - en trygghet på hva som er godt nok.

 • Saksutredning
  • Enkeltvedtak og “helsesaker”
  • Medvirkningsrett
  • Utredning behov for tjenester (IPLOS)
  • Foreløpig svar - Forhåndsvarsel
  • Saken skal være forberedt og opplyst
  • Partens rett til å uttale seg
  • Rett til å la seg bistå
  • Hvilken betydning har søknaden og dens innhold?
 • Samtykke og samtykkekompetanse
 • Verge og nærmeste pårørende
Samling2modul2

Samling 2

Hvordan skrive gode vedtak?

Deltakeren lærer å skrive gode vedtak. Deltakeren skal sitte igjen med god kunnskap på hva som skal med i et vedtak og hvordan vedtaket skal bygges opp.

 • Vedtaksmyndighet
 • Formkrav enkeltvedtak
  • Hvor detaljert skal vedtaket være?
  • Krav til begrunnelse og begrunnelsens innhold
  • Hjemmel
 • Underretning
  • Klageadgang med mer
 • Tips og råd til skriving av vedtak
 • Hvordan effektivisere saksbehandlingen?
Samling3modul2

Samling 3

Utmåling og tildeling av tjenester

I denne bolken lærer deltakerne om utmåling og tildeling av tjenester, adgang til å sette vilkår og iverksettelse av vedtak. Deltakerne får også en oversikt over forskrift om egenandeler ved helse- og omsorgstjenester.

 • Utgangspunkt for utmåling og tildeling
  • Sykehjem - heldøgns omsorgstilbud
  • Helsehjelp i hjemmet
  • Personlig assistanse
  • Dagaktivitetstilbud
  • Veiledning og opplæring av pårørende
 • Adgang til å sette vilkår ved tildeling
 • Når skal tjenestene iverksettes?
 • Kort om egenandeler ved helse- og omsorgstjenester
Samling4modul2

Samling 4

Klage og omgjøring av vedtak - Revurdering av tjenester

Deltakeren får en oversikt over bestemmelsene om klage, omgjøring av vedtak og revurdering av tjenester. De lærer seg hvordan skrive oversendelsesbrev for å få effektiv klagesaksbehandling og hvordan skrive enkle og gode vedtak når klager gis medhold.

 • Hva kan påklages?
 • Hvem kan klage?
 • Klagefrist
 • Forskjellen på klagesaksforberedelse og klagebehandling
 • Hvordan skal saken forberedes for klageinstansen?
 • Utsatt iverksetting av vedtak
 • Endring av vedtak som ikke er påklaget
 • Skille mellom endring til fordel og endring til ugunst
 • Revurdering av tjenester

Har du spørsmål om saksbehandlerskolen?

Ta kontakt med Kari-Anne Andersen på tlf: 480 20 378 eller mail: kari-anne.andersen@visma.com.