Choose language

Fagkurs Barnehage

Kompetansepåfyll for kommunal sektor

Jurister og fageksperter fra Veilederen har høy kompetanse på relevante områder for barnehagesektoren. Velg blant mange tema og sett sammen et fagkurs eller en fagdag som passer til kompetansebehovet i din kommune eller virksomhet. 

Fagkurs - Barnehage

Innhold

Plikten til å sørge for et trygt og godt barnehagemiljø

 • Aktivitetsplikten
 • Behandling av personopplysninger i saker om barnehagemiljøet
 • Foreldrenes rett til innsyn og informasjon
 • Skjerpet aktivitetsplikt og ansattes rettigheter

Innføring i forvaltningsloven, offentleglova og personopplysningsloven/GDPR

 • Når er man part i saken og hvilke rettigheter utløser det?
 • Veiledningsplikt
 • Taushetsplikt
 • Saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak
 • Klage og omgjøring
 • Barnets beste som en saksbehandlingsregel
 • Innsyn etter forvaltningsloven, offentleglova og personopplysningsloven/GDPR
 • Grunnprinsippene for behandling av personopplysninger

Oppfølging av sykmeldte

 • Forebygging av sykefravær
 • Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved sykdom
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt ved sykdom
 • Oppsigelse på grunn av sykdom - når er det lov?
 • Det økonomiske ansvaret ved sykdom (sykepenger/sykelønn)
 • Sykdom i forbindelse med ferie og permisjoner
 • Tilkallingsvikarers rettigheter ved sykdom
Flere fagkurs2

Permisjoner

 • Foreldrepermisjon og foreldrepenger
  Retten til ammefri
 • Rett til fri og betaling ved barns eller barnepassers sykdom
 • Rett til fri og betaling ved nærståendes sykdom
 • Velferdspermisjoner
 • Redusert arbeidstid

Arbeidsgivers styringsrett

 • Styringsretten - hva og hvorfor?
 • Arbeidsgivers styringsplikt
 • Adgangen til å pålegge ansatte endringer i arbeidstidsoppgaver, arbeidstid, arbeidssted og lønn
 • Hvordan arbeidsavtalen begrenser styringsretten - avtaletolkning
 • Styringsretten vs. endringsoppsigelse

Ansettelser

 • Kartlegging av behov for kompetanse
 • Utlysning av stillinger
 • Kvalifikasjonsprinsippet og utvelgelse av søkere
 • Ansettelsesvedtaket
 • Inngåelse av arbeidsavtale
 • Ansettelser av tilkallingsvikarer
 • Treårsregelen
 • Merarbeidsregelen
 • Deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling
 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon?

Fyll ut boksene under, eller ta direkte kontakt med fagansvarlig Kari-Anne Andersen: kari-anne.andersen@visma.com.