Choose language

Fagkurs Skole

Kompetansepåfyll for kommunal sektor

Jurister og fageksperter fra Veilederen har høy kompetanse på relevante områder for skolesektoren. Velg blant mange tema og sett sammen et fagkurs eller en fagdag som passer til kompetansebehovet i din kommune eller virksomhet. 

Fagkurs Skole

Innhold

Retten til et trygt og godt skolemiljø

 • Aktivitetsplikten
 • Behandling av personopplysninger i skolemiljøsaker
 • Når kan elev/foreldre få informasjon om tiltak rettet mot andre elever?
 • Skjerpet aktivitetsplikt og ansattes rettigheter
Innføring i forvaltningsloven, offentleglova og personopplysningsloven/GDPR
 • Når er man part i saken og hvilke rettigheter utløser det?
 • Veiledningsplikt
 • Taushetsplikt
 • Saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak
 • Klage og omgjøring
 • Barnets beste som en saksbehandlingsregel
 • Innsyn etter forvaltningsloven, offentleglova og personopplysningsloven/GDPR
 • Grunnprinsippene for behandling av personopplysninger
Samarbeid med andre kommunale tjenester
 • Skolens plikt til å samarbeide med andre
 • Andre tjenesters plikt til å samarbeide med skolen
 • Skolens plikt til å være oppmerksom på om eleven kan ha behov for tjenester fra andre.
 • Personvern, taushetsplikt og samtykke
  Hensynet til barnets beste
 • Elevens og foreldrenes rett til informasjon og medvirkning
  Individuell plan
 • Barnekoordinator
Flere fagkurs skole

Oppfølging av sykmeldte

 • Forebygging av sykefravær
 • Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved sykdom
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt ved sykdom
 • Oppsigelse på grunn av sykdom - når er det lov?
 • Det økonomiske ansvaret ved sykdom (sykepenger/sykelønn)
 • Sykdom i forbindelse med ferie og permisjoner
 • Tilkallingsvikarers rettigheter ved sykdom

Permisjoner

 • Foreldrepermisjon og foreldrepenger
 • Retten til ammefri
 • Rett til fri og betaling ved barns eller barnepassers sykdom
 • Rett til fri og betaling ved nærståendes sykdom
 • Velferdspermisjoner
 • Redusert arbeidstid
Arbeidsgivers styringsrett
 • Styringsretten - hva og hvorfor?
 • Arbeidsgivers styringsplikt
 • Adgangen til å pålegge ansatte endringer i arbeidstidsoppgaver, arbeidstid, arbeidssted og lønn
 • Hvordan arbeidsavtalen begrenser styringsretten - avtaletolkning
 • Styringsretten vs. endringsoppsigelse

Ansettelser

 • Kartlegging av behov for kompetanse
 • Utlysning av stillinger
 • Kvalifikasjonsprinsippet og utvelgelse av søkere
 • Ansettelsesvedtaket
 • Inngåelse av arbeidsavtale
 • Ansettelser av tilkallingsvikarer
 • Treårsregelen
 • Merarbeidsregelen
 • Deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling
 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon?

Fyll ut boksene under, eller ta direkte kontakt med fagansvarlig Kari-Anne Andersen: kari-anne.andersen@visma.com.