Choose language

Fagkurs Helse og omsorg

Kompetansepåfyll for kommunal sektor

Jurister og fageksperter fra Veilederen har høy kompetanse på relevante områder for helse- og omsorgsektoren. Velg blant mange tema og sett sammen et fagkurs eller en fagdag som passer til kompetansebehovet i din kommune eller virksomhet. 

solveig-cruikshank-tofte

Solveig Cruikshank Tofte. Helsefaglig rådgiver, Midtre Gauldal Kommune

"Midtre Gauldal kommune har hatt Knut Fredrik på besøk som foredragsholder på en serie fagdager for absolutt alle ansatte i våre helse- og omsorgstjenester. Han har holdt foredrag om dokumentasjon og kvalitet i journalføring, og ledet oss gjennom arbeid i grupper med samme tema.

Vi fikk delta aktivt i planleggingen av fagdagene, og la føringer for innholdet basert på våre egne behov, noe vi opplevde at det ble tatt virkelig hensyn til. Visma Smartskill har vært kjappe til å svare på spørsmål, og lydhøre for våre innspill.

Knut Fredrik ble en svært populær foredragsholder med sin uformelle stil og talemåte, og et høyt kunnskapsnivå og god evne til å følge deltagernes resonnement og refleksjoner. Han har delt veldig mange gode eksempler fra praksis, og trukket inn fag og juss så det blir forståelig for alle.

Vi har fått mange tilbakemeldinger fra ansatte som er svært fornøyd med opplegget, og de trekker spesielt frem Knut Fredrik som en kilde til dette!"

Juss i helse- og omsorgstjenesten - hva må ledere og ansatte kunne?

Innhold

Juss i helse- og omsorgstjenesten  - hva må ledere og ansatte kunne?

 • Sentrale lover og forskrifter
 • De viktigste helserettslige prinsippene
 • Rettssikkerhet

Dokumentasjon og journalhåndtering

 • Hvem har plikt til å føre journal?
 • Når skal helsepersonell føre journal?
 • Hva skal journalføres og hva skal IKKE journalføres
 • Formålet med journalføring
 • Bruk av tiltaksplaner/pleieplaner
Selvbestemmelsesrett og samtykke
 • Hva sier lovverket om selvbestemmelsesrett?
 • Hvem kan samtykke til helsehjelp?
 • Hvem samtykker når pasienten er barn, ungdom eller umyndig?
 • Hvilke regler gjelder når pasienten mangler samtykkekompetanse?
 • Hvem tar avgjørelsen om manglende samtykkekompetanse?
Helsehjelp og tvang - Pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A
 • Hva er motstand - hva er tvang?
 • Hva er vilkårene for bruk av tvang?
 • Hva er tillitsskapende tiltak?
 • Hvilke saksbehandlingsregler gjelder?
Tvang og makt overfor personer med utviklingshemming - Helse- og omsorgstjenesteloven kap 9

Tvang og makt overfor personer med utviklingshemming - Helse- og omsorgstjenesteloven kap 9

 • Hva regnes som tvang og makt?
 • Når gjelder bestemmelsene?
 • Hva er vilkårene for bruk av tvang og makt?
 • Hvilke saksbehandlingsregler gjelder

Verge og nærmeste pårørende

 • Hva er verges rolle og ansvar?
 • Hva er nærmeste pårørendes rolle og ansvar?
 • Hvem har rett til å medvirke, få informasjon og journalinnsyn?
 • Hvem kan klage?

Taushetsplikt, personvern/GDPR

 • Hva er taushetsplikt?
 • Når gjelder taushetsplikten?
 • Når har helsepersonell opplysningsrett?
 • Meldeplikt til barnevernet
 • Andre meldeplikter

Samarbeid om barn på tross av taushetsplikten

 • Aktuelle lover innen helse, oppvekst og barnevern
 • Personvern - Taushetsplikt
 • Tverrfaglig samarbeid - Individuell plan
 • Kan taushetsplikten være til hinder for tverrfaglig samarbeid?
 • Barnets beste og retten til involvering
 • Oppmerksomhetsplikt og meldeplikter
 • Barnekoordinator - oppvekstreform - barnevernsreform
Fagkurs - Helse og omsorg

Saksbehandling av helse- og omsorgstjeneste

 • Habilitet
 • Partsbegrepet
 • Innsynsrett
 • Informasjon og veiledningsplikt
 • Når skal det fattes enkeltvedtak og
  ikke?
 • Saksutredning, vedtaksfase, utmåling og tildeling
 • Klage og omgjøring

Internkontroll, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

 • Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten
 • Avvikshåndtering
 • ROS-analyser
 • Tilsyn

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

 • Formål med tjenesten
 • Rett til BPA - vilkårene
 • Omfang og utmåling
 • BPA til barn
 • Arbeidslederrollen og arbeidsgiveransvar
 • Kommunens oppfølgingsansvar
 • Arbeidsgivers styringsrett
Styringsretten - hva og hvorfor?
 • Arbeidsgivers styringsplikt
 • Adgangen til å pålegge ansatte endringer i arbeidstidsoppgaver,arbeidstid, arbeidssted og lønn
 • Hvordan arbeidsavtalen begrenser styringsretten - avtaletolkning
 • Styringsretten vs. endringsoppsigelse
Fagkurs helse og omsorg

Ansettelser

 • Kartlegging av behov for kompetanse
 • Utlysning av stillinger
 • Kvalifikasjonsprinsippet og utvelgelse av søkere
 • Ansettelsesvedtaket
 • Inngåelse av arbeidsavtale
 • Ansettelser av tilkallingsvikarer
 • Treårsregelen
 • Merarbeidsregelen
 • Deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling

Oppfølging av sykmeldte

 • Forebygging av sykefravær
 • Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved sykdom
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt ved sykdom
 • Oppsigelse på grunn av sykdom - når er det lov?
 • Det økonomiske ansvaret ved sykdom (sykepenger/sykelønn)
 • Sykdom i forbindelse med ferie og permisjoner
 • Tilkallingsvikarers rettigheter ved sykdom

Permisjoner

 • Foreldrepermisjon og foreldrepenger
  Retten til ammefri
 • Rett til fri og betaling ved barns eller barnepassers sykdom
 • Rett til fri og betaling ved nærståendes sykdom
 • Velferdspermisjoner
 • Redusert arbeidstid
 • Vold og trusler

Kravet til et forsvarlig arbeidsmiljø

 • Hva ligger i begrepet “vold og trusler”?
 • Forebygging av vold og trusler mot ansatte
 • Hvilke tiltak må settes inn?
 • Hvordan følge opp etter hendelser?
 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon?

Fyll ut boksene under, eller ta direkte kontakt med fagansvarlig Kari-Anne Andersen: kari-anne.andersen@visma.com.